Обяви

Сортирани по: номер    дата    заглавие   

Заповед за класиране транспорт 448 : 29.03.2021г.

" Товарене , транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман".

Заповед за класиране маркиране 447 : 29.03.2021г.

" За Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман".

Заповед за маркиране 272 : 10.03.2021г.

"Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман".

Заповед за транспорт 273 : 10.03.2021г.

"Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман".

Заповед за класиране 1201 : 28.09.2020г.

"Продажба на стояща дървесина в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект 20-17,20-18".

Заповед 1101 : 8.09.2020г.

"Конкурс за продажба на стояа дървесина в района на дейност на ОГП Ихтиман обект 20-17,20-18".

Решение : 1.09.2020г.

"За инвентаризация на горските територии собственост на Община Ихтиман и за изработване горскостопански план за горските територии и план дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на ТП"ДГС ИХТИМАН" и ТП "ДЛС АРАМЛИЕЦ" Софийска област".

Техническа спецификация : 1.09.2020г.

"Изработване на общ горскостопански план за горските територии собственост на Община Ихтиман".

Техническа спецификация : 1.09.2020г.

"Изработване на общ горскостопански план за горските територии собственост на Община Ихтиман".

Обявление : 1.09.2020г.

"За инвентаризация на горските територии собственост на Община Ихтиман и за изработване горскостопански план за горските територии и план дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на ТП"ДГС ИХТИМАН" и ТП "ДЛС АРАМЛИЕЦ" Софийска област".

Документация за участие : 1.09.2020г.

"Извършване на инвентаризация и изработване на план за дейностите по опазване на горските територии от пожар. Извършване на общ горскостопански палн за горските територии собственост на Община Ихтиман".

Задание. : 1.09.2020г.

"За инвентаризация на горските територии собственост на Община Ихтиман и за изработване горскостопански план за горските територии и план дейностите по опазване на горските територии от пожари в района на ТП"ДГС ИХТИМАН" и ТП "ДЛС АРАМЛИЕЦ" Софийска област ".

Обявление 109. : 13.08.2020г.

"Механизирана поддръжка на минерализовани ивици в територията на обхват в ОГП Ихтиман ".

Решение 108. : 13.08.2020г.

"Механизирана поддръжка на минерализовани ивици в територията на обхват в ОГП Ихтиман ".

Заповед за класиране N355. : 30.03.2020г.

"Извеждане на сеч в горски насаждения,разкояване на сортименти,извоз до временен скалд и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект 20-16 ".

Заповед за класиране N356. : 30.03.2020г.

"Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект N 20-13,20-14,20-15 ".

Заповед N306. : 12.03.2020г.

"Открит конкурс за възлагане на дейността "Извеждане на сеч в горските насаждения , разкройване на сортимент , извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман ".

Заповед N304. : 12.03.2020г.

"Конкур за продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман ".

Заповед N168. : 17.2.2020г.

"Маркиране и сортиментиране ма дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман ".

Заповед N167. : 17.2.2020г.

"Товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман ".

Заповед N148. : 12.2.2020г.

"Извеждане на сеч в горските насаждения,разкрояване на сортименти,извозване до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект N:20-07,20-08,20-09,20-10,20-11,20-12".

Заповед N147. : 12.2.2020г.

"ЗАПОВЕД за продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект N:20-01,20-02,20-03,20-04,20-05,20-06".

Заповед N83. : 29.1.2020г.

"ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина -дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман Община Ихтиман".

Заповед N82. : 29.1.2020г.

"ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман гр. Ихтиман".

Заповед N72. : 27.1.2020г.

"КОНКУРС за продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман гр. Ихтиман".

Заповед N71. : 27.1.2020г.

"ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейността - Извеждане на сеч в горски насаждения, ракрояване на сортименти,извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман гр. Ихтиман".

Обявление. : 29.10.2019г.

"Обявление за приключване на договор за обществена поръчка".

Договор за възлагане на обществена поръчка. : 21.08.2019г.

"Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици в териториалния обхват на ОГП Ихтиман".

Решение за класиране : 5.08.2019г.

"Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици в териториалния обхват на ОГП Ихтиман".

Уведомление за класиране : 5.08.2019г.

"Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици в териториалния обхват на ОГП Ихтиман".

Протокол N2 : 2.08.2019г.

"Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици в териториалния обхват на ОГП Ихтиман".

Доклад : 2.08.2019г.

"Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици в териториалния обхват на ОГП Ихтиман".

Съобщение : 30.07.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти "Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици в териториалния обхват на ОГП Ихтиман".

Протокол N1 : 30.07.2019г.

Открита процедура по "Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици в териториалния обхват на ОГП Ихтиман".

Регистрационна форма : 25.07.2019г.

Регистрационна форма за случаен избор на процедура, подлежаща на предварителен контрол.

Документация : 20,06,2019г.

Документация за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка на механизирана поддръжка на съществуващи минирализовани ивици в територалния обхват на ОГП Ихтиман.

Решение за откриване на процедура : 20,06,2019г.

Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минирализовани ивици в територалния обхват на ОГП Ихтиман.

Обявление за поръчка : Директива 2014/24/ЕС/ЗОП.

Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минирализовани ивици в територалния обхват на ОГП Ихтиман.

Документи за кандидатстване: 20.06.2019г.

За "Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минирализовани ивици в територалния обхват на ОГП Ихтиман.

Доклад : 20,06,2019г.

Доклад от извършено проучване отностно пазарната цена на ослугата по Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици. .

Заповед за класиране : 177 от 14.02.2019г.

Товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейсност на ОГП Ихтима .

Заповед. : 176 от 14.02.2019г.

За изпълнител на възлаганата дейност - Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен в района на дейсност на ОГП Ихтима

Открит конкурс. : Заповед 90 от 25.01.2019г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии " Товарене ,транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейсност на ОГП Ихтима в рамките на Община Ихтиман"

Открит конкурс. : Заповед 89 от 25.01.2019г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии / Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен/ в района на дейсност на ОГП Ихтиман.

Заповед за класиране. : Заповед 56 от 18.01.2019г.

Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект N 19-01,19-02,19-03,19-04,19-04,19-05,19-06,19-07,19-08,19-09 и 19-10.

Заповед за класиране. : Заповед 58 от 18.01.2019г.

Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект N 19-19.

Заповед за класиране. : Заповед 57 от 18.01.2019г.

Извеждане на сеч в горски насаждения,разкройване на сортименти,извоз до временен скалд и рампиране на отсечената дървесина в горските терирории в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект N 19-11,19-12,19-13,19-14,19-15,19-16,19-17 и 19-18.

Конкурс. : Заповед 1722 от 27.12.2018г.

Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман.

Открит конкурс. : Заповед 1723 от 27.12.2018г.

Открит конкурс за възлагане на дейността " Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман.

Заповед за откриване на конкурс. : Заповед 1724 от 28.12.2018г.

Заповед за откриване на конкурс за продажба на стояща дървесина и корен в района на дейност на ОГП Ихтиман.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка. : Обявление

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Заповед 1278/20.08.2018г. : Заповед за класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане изпълнението "Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект N 18-21" .

Заповед 1277/20.08.2018г. : Заповед за класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане изпълнението "Извеждане на сеч в горски насаждения,разкройване на сортименти,извоз до временен склад и рампиране на отсечената дурвесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект N 188-22".

Заповед 1147/31.08.2018г. : Заповед за откриване

Открит конкурс за възлагане на дейността " Извеждане на сеч в горски насаждения,разкройване на сортименти,извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман.

Заповед 1146/31.08.2018г. : Заповед за откриване

За продажба на стояща дървесина на корен в района на ОГП Ихтиман

Заповед за класиране 1068/20.08.2018г. : Заповед за класиране

Класиране на участници в процедура за дейността - Отглеждане на горски култури в района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман.

Обявление за възложена поръчка 13.08.2018г. : Резултати от процедура за възлагане на обществена поръчка

Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

Ценово предложение, Приложение N5, 13.08.2018г. : За изпълнение на поръчката.

Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

Техническа приложение 13.08.2018г. : За изпълнение на поръчката.

Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

Техническа спецификация , Приложение 6, 13.08.2018г. : За възлагане на обществена поръчка.

Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

Договор 13.08.2018г. : За възлагане на услугата.

Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

Решение N45 от 13.08.2018г. : За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка.

Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

Доклад 13.08.2018г. : За провеждане на процедура за обществена поръчка по ЗОП с предмет.

Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

Протокол N2 13.08.2018г. : Открита процедура с предмет.

Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

Съобщение за отваряне на ценови оферти 9.08.2018г.. : Съобщение за отваряне на ценови оферти.

Съобщение за отваряне на ценови оферти по чл.57 ал.3 от ППЗОП с предмет Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

Протокол N:1 9.08.2018г. : Протокол.

За Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.Открита с решение 31/28.06.2018г..

Заповед N:1001 31.07.2018г. : Открит конкурс.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии / Отглеждане на горски култури / в района на дейност на ОГП Ихтиман гр. Ихтиман

28.06.2018г. : Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Предмет на откритата процедура :Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман.

28.06.2018г. : Решение за откриване на процедура

Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман , в отдели и потодели както следва - 564А,565А,565Д,566З - 3600л.м.

28.06.2018г. : Обявление за поръчка деректива 2014/24/ЕС/ЗОП

Възлагане механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани в териториалния обхват на ОГП Ихтиман , в отдели и потодели както следва - 564А,565А,565Д,566З - 3600л.м.

No. 257 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

„товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман ”

No. 274 02.03.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

„На основание чл. 3, ал. 1. т. 1 и чл.23. ал.1. т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях и утвърден протокол за работа на комисията, назначена със Заповед № 232 /27.2.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман”

No. 273 02.03.2018 : ЗАПОВЕД За Маркиране

„На основание чл. 3, ал. 1. т. 1 и чл.23. ал.1. т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях и утвърден протокол за работа на комисията, назначена със Заповед № 232 /27.2.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман”

No. 272 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-09,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15 ”.

No. 271 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-09,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15 ”.

No. 270 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-09,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15 ”.

No. 269 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-09,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15 ”.

No. 268 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-09,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15 ”.

No. 267 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-09,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15 ”.

No. 266 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-09,18-10,18-11,18-12,18-13,18-14,18-15 ”.

No. 258 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07 и 18-08”.

No. 259 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07 и 18-08”.

No. 260 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07 и 18-08”.

No. 261 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07 и 18-08”.

No. 262 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07 и 18-08”.

No. 263 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07 и 18-08”.

No. 264 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07 и 18-08”.

No. 265 2.3.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 18-01,18-02,18-03,18-04,18-05,18-06,18-07 и 18-08”.

No.152 9.2.2018 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии /Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен/ в района на дейност на ОГП Ихтиман”

No. 151 от 9.2.2018 : Открит Конкурс

Открит Конкурс за възлагане на дейността „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман ”.

No.150 9.2.2018 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП - Ихтиман гр.Ихтиман”

No.149 9.2.2018 : ЗАПОВЕД За Класиране

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии /товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман/”

No. 687 от 16.06.2017 : ЗАПОВЕД За Класиране

/Направа и поддържане на минерализовани ивици - механизирано/ района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман/”.

No.572 29.05.2017 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии /Направа и поддържане на минерализовани ивици - механизирано/ района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман/”

No. 303 от 17.03.2017 : ЗАПОВЕД За Класиране

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии /ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ/ района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман/”.

No.224 28.02.2017 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии /ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ/ района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман/”

No.191 22.02.2017 : ЗАПОВЕД За Класиране

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии /товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман/”

No.119 03.02.2017 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии /товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман/”

No.103 30.01.2017 : ЗАПОВЕД За Класиране

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии /Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен/ в района на дейност на ОГП Ихтиман”

No.37 10.01.2017 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии /Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен/ в района на дейност на ОГП Ихтиман”

No. 1491 от 19.12.2016 : ЗАПОВЕД За Класиране

Открит Конкурс за възлагане на дейността „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман ”.

No. 1492 19.12.2016 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект № 17- 01,17-02,17-03,17-04,17-05,”.

No. 1344 от 29.11.2016 : Открит Конкурс

Открит Конкурс за възлагане на дейността „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман ”.

No.1343 29.11.2016 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП - Ихтиман гр.Ихтиман”

No. 1147 11.10.2016 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект № 16- 13”.

No.1094 26.09.2016 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман”

No.517 16.05.2016 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за възлагане на дейностти в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман”

No. 518 16.05.2016 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за възлагане на дейността:Отглеждане на горски култури в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман”

No. 11.04.2016 : Информация за сключен договор

Общинско горско предприятие Ихтиман обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива чрез Стокова борса: Дизелово гориво, Бензин и Газ пропан бутан за нуждите на ОГП Ихтиман”.

No. 8.03.2016 : Обявление

Общинско горско предприятие Ихтиман обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: „Доставка на течни горива чрез Стокова борса: Дизелово гориво, Бензин и Газ пропан бутан за нуждите на ОГП Ихтиман”. Връзка за достъп: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=718202&newver=2

No. 165 16.02.2016 : ЗАПОВЕД За Класиране

„Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман”

No. 166 16.02.2016 : ЗАПОВЕД За Класиране

„товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман”

No. 82 28.01.2016 : Открит Конкурс

„Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман”

No. 83 28.01.2016 : Открит Конкурс

„товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП Ихтиман в рамките на Община Ихтиман”

No. 24 08.01.2016 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 16-06, 16 – 07, 16 – 08, 16 - 09 и 16 - 10”.

No. 23 08.01.2016 : ЗАПОВЕД За Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект № 16- 01, 16- 02, 16- 03, 16- 04 и 16- 05”.

No. 1790 22.12.2015 : Открит Конкурс

„Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП - Ихтиман гр.Ихтиман”

No. 1791 от 22.12.2015 : ЗАПОВЕД За Откриване

ЗАПОВЕД За Откриване за възлагане на дейността „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман ”.

No. 18.11.2015 : Годишен План за 2016 г.

Годишен План за Ползване на дървесина на ОГП "Ихтиман" за 2016 г.

No. 1242 от 28.09.2015 : ЗАПОВЕД За Класиране

ЗАПОВЕД За Класиране за възлагане на дейността „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект № 15-11”.

No. 1151 от 14.09.2015 : Открит Конкурс

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейността „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП „Ихтиман” - гр. Ихтиман

No. 596 01.06.2015 : ЗАПОВЕД За Класиране

„Направа и поддържане на минерализовани ивици- механизирано в района на ОГП-Ихтиман в рамките на Община Ихтиман"

No. 520 12.05.2015 : Открит Конкурс

„На основание чл.3, ал. 1 т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във вр., чл.10, ал. 1, т. 15, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от същата наредба /Обн. ДВ. бр.96 от 06.12.2011г. Приета с ПМС № 316/ 24.11.2011г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.1012г.”

No. 376 09.04.2015 : ЗАПОВЕД За Класиране

„На основание чл. 3, ал. 1. т. 1 и чл.23. ал.1. т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях и утвърден протокол за работа на комисията, назначена със Заповед № 335 /31.03.2015 г. на Кмета на Община Ихтиман”

No. 278 от 19.03.2015 : Открит Конкурс

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии/Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен/ в района на дейност на ОГП Ихтиман- гр. Ихтиман

No. 1873 от 13.03.2015 : Обявление на Борсов Договор

На основание чл.22б, ал.2, т.10 от ЗОП, вр. с обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет: „Доставка на горива чрез Стокова борса: Дизелово гориво, Бензин и Газ пропан бутан за нуждите на ОГП Ихтиман".

No. 231 от 10.03.2015 : ЗАПОВЕД За Класиране

„Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина – дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП „Ихтиман”

No. 230 от 10.03.2015 : ЗАПОВЕД За Класиране

„Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 15-08 и 15 - 09”.

No. 229 от 10.03.2015 : ЗАПОВЕД За Класиране

„Продажба на стояща дървесина на корен в обект № 15- 01, 15- 02, 15- 03, 15- 04, 15- 05, 15- 06 и 15- 07”

No. 12 от 24.02.2015 : Решение за откриване на процедура

Доставка на течни горива чрез Стокова борса.

No. 169 от 23.02.2015 : Заповед за откриване на конкурс

КОНКУРС за продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП „Ихтиман” - гр. Ихтиман,

No. 170 от 23.02.2015 : Заповед за Открит конкурс

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейността „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП „Ихтиман” - гр. Ихтиман

No. 171 от 23.02.2015 : Заповед за Открит конкурс

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии – «товаране, транспортиране и разтоварване на дървесина – дърва за огрев добити в района на дейност на ОГП „Ихтиман” в рамките на Община Ихтиман»

No. от 20.11.2014 : Годишен План за ползване на дървесина 2015

Годишен План за ползване на дървесина 2015

No. 1412 от 28.10.2014 : Заповед за Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен”.

No. 1413 от 28.10.2014 : Заповед за Класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП Ихтиман в обекти № 14-20”.

No. 1315 от 13.10.2014 : Заповед за Открит Конкурс

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 1316 от 13.10.2014 : Заповед за Открит Конкурс

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.10, ал.1, т. 1 и чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. (обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г, изм и доп-ДВ.бр.90 от 16.11.2012г.)

No. 960 от 12.08.2014 : Заповед за класиране

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП Ихтиман в обект № 14- 15”

No. 885 от 29.07.2014 : Открит конкурс

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 492 от 16.05.2014 : Заповед за прекратяване

На основание чл.23, ал.1, т. 2 във вр. с чл. 24 ал.1 т. 1 от НУРВИДГТ прекратявам конкурса за възлагане на дейността - «ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН» за определяне на изпълнител на дейността за обект № 14- 15, поради това че не е подадена нито една оферта.

No. 431 от 07.05.2014 : Заповед за класиране

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях и утвърден протокол за работа на комисията, назначена със Заповед № 419/29.04.2014 г. на Кмета на Община Ихтиман.

No. 371 от 17.04.2014 : Открит конкурс

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 370 от 17.04.2014 : Открит конкурс

На основание чл.3, ал. 1 т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във вр., чл.10, ал. 1, т. 15, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от същата наредба /Обн. ДВ. бр.96 от 06.12.2011г. Приета с ПМС № 316/ 24.11.2011г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.1012г.

No. 853 от 23.08.2013 : ОБЯВА

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл.23, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях и утвърден протокол за работа на комисията, назначена със Заповед № 508/23.08.2013 г. на Кмета на Община Ихтиман

No. 779 от 07.08.2013 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал. 1 т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във вр., чл.10, ал. 1, т. 15, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от същата наредба /Обн. ДВ. бр.96 от 06.12.2011г. Приета с ПМС № 316/ 24.11.2011г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.1012г./,

No. 642 от 05.07.2013 : Обява

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „ Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП „Ихтиман” - гр. Ихтиман в Обект № 13-16 в района на дейност на ОГП ''Ихтиман''“

No. 641 от 05.07.2013 : Обява

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стоящата дървесина на корен в гори собственост на Община Ихтиман в обект № 13-20.

No. 571 от 24.06.2013 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 569 от 24.06.2013 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 458 от 27.05.2013 : ОБЯВА

На основание чл.23, ал.1, т. 2 във вр. с чл. 24 ал.1 т. 2 и 24 ал.1 т. 6 от НУРВИДГТ прекратявам конкурса за възлагане на дейността - «ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН» в частта за определяне на изпълнител на дейността за обект № 13-20, поради недопускане до участие на двамата явили се за обекта кандидати.

No. 457 от 27.05.2013 : ОБЯВА

На основание чл.23, ал.1, т. 2 във вр. с чл. 24, ал.1 т. 2 и 24, ал.1 т. 6 от НУРВИДГТ прекратявам конкурса в частта за възлагане на дейността „Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в обект № 13-16 в района на дейност на ОГП „Ихтиман” - гр. Ихтиман, поради недопускане до участие в конкурса и на двамата явили се за обекта кандидати.

No. 456 от 27.05.2013 : ОБЯВА

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стоящата дървесина на корен в гори собственост на Община Ихтиман в обект № 13-17, обект № 13-18 и обект № 13-19“.

No. 455 от 27.05.2013 : ОБЯВА

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „ Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечената дървесина в горските територии в района на дейност на ОГП „Ихтиман” - гр. Ихтиман в Обект № 13-13; Обект № 13-14 и Обект № 13-15 в района на дейност на ОГП ''Ихтиман''“

No. 402 от 09.05.2013 : OТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 401 от 09.05.2013 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 315 от 18.04.2013 : ОБЯВА

На основание чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 276 от 02.04.2013 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 63 от 23.01.2013 : ОБЯВА

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - дърва за огрев “

No. 23 от 14.01.2013 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

No. 1341 от 28.12.2012 : ОБЯВА

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „Продажба на стоящата дървесина на корен в обект № 13-01, обект № 13-02, обект № 13-03 и обект № 13-04.

No. 1340 от 28.12.2012 : ОБЯВА

За класиране на участниците и определяне на изпълнител по проведена процедура по чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти с предмет „за възлагане на добив на дървесина в обекти № „13-05“ и „13-06“

No. 1311 от 14.12.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 1310 от 14.12.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 1267 от 07.12.2012 : ОБЯВА

No. 1188 от 26.11.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

No. 1103 от 08.11.2012 : ОБЯВА

No. 1064 от 30.10.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

No. 1045 от 22.10.2012 : ОБЯВА

No. 997 от 08.10.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

No. 960 от 28.09.2012 : Обява

No. 959 от 28.09.2012 : ОБЯВА

No. 924 от 19.09.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

No. 923 от 19.09.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

No. 743 от 07.08.2012 : ОБЯВА

No. 742 от 07.08.2012 : ОБЯВА

No. 689 от 24.07.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

No. 688 от 24.07.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

No. 502 от 12.06.2012 : ОБЯВА

No. 501 от 12.06.2012 : ОБЯВА

No. 474 от 06.06.2012 : ОБЯВА

No. 426 от 28.05.2012 : Открит конкурс

No. 425 от 28.05.2012 : Открит конкурс

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

No. 424 от 28.05.2012 : Открит конкурс

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

No. 416 от 23.05.2012 : Открит конкурс

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

No. 415 от 23.05.2012 : Открит конкурс

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

21.05.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

21.05.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

21.05.2012 : ОТКРИТ КОНКУРС

No. 348 от 03.05.2012 : ОБЯВА

No. 347 от 03.05.2012 : ОБЯВА

17.04.2012 : З А П О В Е Д

На основание чл.3, ал1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите, чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.10, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

17.04.2012 : КОНКУРС за продажба на стояща дървесина на корен в района на дейност на ОГП „Ихтиман” - гр. Ихтиман

На основание чл.3, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с чл.112, ал.1, т.1, от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

горе